Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei, is gevestigd op Vrouwenmantel 21, 2631 WD te Nootdorp. Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei, ik of mij. Waar ‘ik’ of ‘mij’ staat wordt Anneke Oliehoek van Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei bedoeld.

Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei biedt:
Coaching, advies en begeleiding op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en natuurlijk leiderschap, online en één op één.
Coach voor Particulier en bedrijfsleven.
In deze algemene voorwaarden staan voor alle diensten de rechten en plichten beschreven.
Contact via: info@annekeoliehoek.nl 

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei;
Opdrachtgever: de persoon (particulier), onderneming (bedrijf) of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
Diensten: alle door mij aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching of aanverwante werkzaamheden.

Artikel 2. Voorwaarden deelname Coaching
2.1. De Coaching wordt uitgevoerd door Anneke Oliehoek van Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei.
2.2. Afspraken vinden plaats in Nootdorp. Tenzij we samen anders besluiten. Reiskosten zijn voor de opdrachtgever, indien we bijvoorbeeld bij de opdrachtgever thuis coachen.
2.3. Annulering van coaching: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd anders vervalt de afspraak. De kosten voor deze afspraak worden 100% doorbelast aan de opdrachtgever. Als ik ziek ben dan schuiven alle afspraken op. Ik zal mijn vakantie’s op tijd laten weten zodat je weet waar je aan toe bent.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij ik diensten aanbied of lever. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
3.2. Niet alleen Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3.3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
3.4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3.5. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 4. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De door Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14 dagen worden bevestigd;
4.2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
4.3. Offertes zijn gebaseerd op de bij mij beschikbare informatie.
4.4 Een overeenkomst met een natuurlijke persoon als opdrachtgever kan ook tot stand komen, indien op verzoek van die natuurlijke persoon met of namens Opdrachtnemer een gesprek is gevoerd, op basis waarvan partijen het eens worden over een begeleidingstraject en dat gevolgd wordt door toezending door Opdrachtnemer van een factuur.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst als zzp’er trainer-coach voor bedrijfsleven
5.1. Vanuit Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei (trainer/coach Anneke Oliehoek) leiden een gesloten overeenkomst tussen klant, opdrachtgever en Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei altijd tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. Ik kom alle gemaakte afspraken na en stel mijn talenten en ervaringen ter beschikking om de ander, de groep of de training naar behoren en volgens afspraak uit te voeren. Resultaten zijn niet alleen afhankelijk van mijn inspanningen, maar zeker ook van de inspanning van de groep, het individu of jijzelf op het moment dat je een coaching of training aangaat.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
5.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei zijn verstrekt, heeft Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
5.4. Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

 

Artikel 6. Contractduur en opzegging
6.1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
7.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
7.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
7.3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
7.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
8.1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
8.2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
9.1. Voor zover Auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
9.2. Opdrachtgever en/of Coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze diensten en/of producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze opdracht.
9.3. Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling particulieren. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
10.2. Betaling zakelijk. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
10.3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
10.4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
10.5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
10.6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
10.7. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 11. Incassokosten
11.1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1. Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
12.2. De aansprakelijkheid van Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
12.3. Bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, is de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
12.4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
12.5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13. Annuleringsvoorwaarden zakelijk en particulier
13.1. Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren. Zie annuleringsvoorwaarden voor particulieren bij artikel 2,3 en 4.
13.2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren.
13.3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
13.4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 80% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
13.5. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
13.6. Annulering van een enkel coachgesprek door de Coachee dient -ongeacht de reden van annulering- tenminste 24 uur van tevoren te geschieden, waarbij de ontvangstbevestiging door de coach leidend is. Bij annulering binnen 24 uur zullen de betreffende kosten op het tegoed in mindering worden gebracht op de begroting (bij een zakelijke opdrachtgever) of alsnog worden gefactureerd (bij een particuliere opdrachtgever).

Artikel 14. Persoonsgegevens
14.1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

Artikel 15. Geschillenbeslechting
15.1. Op iedere overeenkomst tussen Anneke Oliehoek Natuurlijke Groei en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
15.2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Contact

Anneke Oliehoek

info@annekeoliehoek.nl

06 - 51 35 15 89

Belangrijk

KvK 786 589 18
BTW NL003360669B10

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring